Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU

§1 Postanowienia ogólne

1.       Przedmiotem niniejszego Regulaminu są zasady funkcjonowania serwisu wspierającego procesy konsultacyjne w procedurach planistycznych, w tym prawa i obowiązki użytkowników serwisu i administratorów.

2.       Celem serwisu jest wspieranie lokalnych społeczności w konsultacjach procedur planistycznych.

3.       Serwis powstał w ramach projektu Nasza Przestrzeń sfinansowanego z funduszy Unijnych w ramach programu PO Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.19.

4.       Serwis jest administrowany przez Fundację Wspomagania Wsi i samorządy gmin uczestniczących w projekcie Nasza Przestrzeń.

5.       Mieszkańcy ww. gmin mają otwarty do serwisu i wyznaczonych przez administratorów treści związanych z procedurami planistycznymi prowadzonymi przez ww. samorządy.

6.       Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1.       Administrator – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie serwisu, administratorem jest Fundacja Wspomagania Wsi

2.       Moderator – przedstawiciel urzędu gminy uczestniczącej w projekcie Nasza Przestrzeń, dane dostępowe dla Administratora lokalnego nadaje Administrator

3.       Użytkownik – przedstawiciel lokalnej społeczności z gmin uczestniczących w projekcie

4.       Profil użytkownika – dane wymaganie do zalogowania się w serwisie i dane osobowe wymagane przez ustawę o planowaniu przestrzennym konieczne przy składaniu wniosków lub uwag do mpzp.

5.       Plan zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

6.       Procedura planistyczna - zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

7.       Konsultacje - zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

§3 Rejestracja w serwisie

1.       Rejestracja w serwisie polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w systemie. oraz akceptacji poniższego Regulaminu. Każdemu użytkownikowi nadawany jest login i hasło. Użytkownik może je w dowolnym momencie zmienić.

2.       Ze względów formalnych wymaganych przez Ustawę o planowaniu przestrzennym, aby złożyć ważny wniosek lub uwagę należy podać imię nazwisko i dane adresowe.

3.       Administrator gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie dla potrzeb lokalnych procedur planistycznych. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim, bez względu na przyczynę.

4.       Użytkownik może samodzielne zmienić lub skasować swoje dane albo pisemne zgłosić mailowo żądanie jego usunięcia Administratorowi. Administrator ma obowiązek usunięcia Profilu w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.

5.       W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może żądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających prawdziwość danych.

6.       W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych Danych, Administrator ma prawo:

a.       wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości;

b.       zablokować Profil do wyjaśnienia sprawy;

c.       skasować Profil w trybie natychmiastowym.

7.       Użytkownik zobowiązany jest do posiadania wyłącznie jednego Profilu i korzystania wyłącznie ze swojego Profilu.

8.       Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania Hasła nieupoważnionym przez niego osobom trzecim.

9.       Użytkownik zobowiązany jest do zachowania kultury wypowiedzi w treściach zamieszczanych w serwisie.

10.   Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań, które naruszałyby chronione prawem dobra innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, w szczególności dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, tajemnice handlowe.

11.   W przypadku podejrzenia przez Użytkownika, iż dostęp do jego Profilu może posiadać nieupoważniona przez niego osoba trzecia, zobowiązany jest on do poinformowania o tym Administratora.

12.   W przypadku generowania raportów z konsultacji miejscowych zawarte w nich dane osobowe uczestników konsultacji są przechowywane przez urzędy gmin zgodnie z wymogami ich własnych polityk ochrony danych osobowych.

 

§4 Administrator

1.       Administrator uprawniony jest do wszelkiej edycji, dodawania i usuwania Danych zamieszczanych w SERWISIE przez siebie samego oraz Użytkowników.

2.       W stosunku do Użytkowników powyższe uprawnienie wykorzystywane może być wyłącznie w przypadku stwierdzenia niezgodności Danych z rzeczywistymi lub w przypadku naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

3.       Administrator uprawniony jest do blokowania Profilu Użytkownika i usuwania go w przypadkach wskazanych w §3

4.       Administrator uprawniony jest do wyznaczania Moderatorów.

5.       Moderator ponosi pełną odpowiedzialność za treść wszelkich Danych umieszczanych przez siebie.

6.       Administrator zobowiązany jest wykonywania kopii baz danych raz dziennie, a kopii ftp raz w tygodniu. Kopie baz danych i ftp odnoszą się do całości systemu, w którym funkcjonuje serwis bez wyodrębniania na poszczególne Profile lub Procedury planistyczne.

7.       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a.       jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niepoprawnym zapisem lub odczytem Danych, w szczególności błędem bazy danych, awarią sprzętu itp.;

b.       skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;

c.       skutki nieprawidłowego działania publicznej sieci telefonicznej lub teleinformatycznej, sieci krajowych, międzyoperatorskich lub międzynarodowych, awarii linii energetycznych bądź innych awarii leżących po stronie podmiotów trzecich;

d.       naruszenia przez Użytkownika praw autorskich przysługujących osobom trzecim.

 

§6 Moderator

1.       Moderator, w zakresie wyznaczonym przez Administratora, uprawniony jest do edycji Danych zamieszczanych przez Użytkowników serwisu w tym:

·         do realizacji zadań zleconych przez Administratora w ramach funkcjonowania serwisu

·         bieżącej aktualizacji i zarządzania Danymi, w szczególności dopasowania treści kierowanych do Użytkowników;

·         dodawania i redakcji artykułów, wiadomości, relacji ze szkoleń, konferencji itp. w tym dodawanie zdjęć i filmów;

·         bieżącego moderowania rozmów i dyskusji między Użytkownikami;

·         odpowiadania na komentarze i opinie w ramach moderowanych dyskusji;

·         komunikowania się z Użytkownikami

 

§8 Usunięcie Profilu Użytkownika

1.       Użytkownik ma prawo samodzielnie usunąć swój Profil bez podania przyczyny.

2.       Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika w szczególności w przypadkach:

a.       nie logowania się do konta przez Użytkownika w ciągu 6 miesięcy;

b.       posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Profilu (w tym wypadku usuwane są wszystkie Profile);

c.       nazwa Profilu jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;

d.       zamieszczane treści są niezgodne z obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem, treści mających na celu upokorzenie i poniżenie osoby trzeciej, bądź naruszenie jej dobrego imienia poprzez zamieszczanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;

e.       zamieszczane treści służą do propagowania treści rasistowskich, totalitarnych, treści pornograficznych, obscenicznych, wulgarnych lub dyskryminujących ze względu na przekonania;

f.        zamieszczania przez Użytkownika niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (spam), sztucznego generowania ruchu w serwisie poprzez jakiekolwiek zautomatyzowane mechanizmy i programy do jego generowania, sztuczne zwiększanie ilości informacji lub wpisów;

g.       naruszenia przez Użytkownika praw autorskich osób trzecich.

 

3.       W przypadkach wskazanych w ust. 2 Administrator ma również prawo do tymczasowego zablokowania Profilu.

 

§9 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać Administratorowi reklamacje i wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu w formie pisemnej lub poprzez wewnętrzną pocztę.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Użytkownika oraz dokładny opis wraz ze wskazaniem przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenia wynikające z nieznajomości Regulaminu lub obowiązujących przepisów nie będą rozpatrywane.

§10 Utrata loginu i hasła

1. W przypadku utraty loginu lub hasła Użytkownik zobowiązany jest do skontaktowania się drogą elektroniczną z Administratorem w celu uzyskania nowego loginu lub hasła.

2. Kontaktując się z Administratorem, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych

§11 Warunki techniczne

Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu jest:

a.       posiadanie dostępu do Internetu;

b.       posiadanie przeglądarki internetowej (np. Explorer, Firefox itp.) akceptującej pliki cookies;

c.       posiadanie konta poczty e-mail.

 

§12 Polityka cookies

1.       Serwis nie pobiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.       Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.       Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.       Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a.       dostosowania zawartości stron internetowych SERWIS do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

b.       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

§12 Postanowienia końcowe

1.       Administrator zastrzega prawo do dokonania zmian w Regulaminie w każdej chwili bez podania przyczyn. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Administrator informuje o tym Użytkowników poprzez publikację zmiany w serwisu oraz za pośrednictwem wewnętrznej poczty. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od publikacji.

2.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3.       Regulamin ma moc wiążącą jedynie w zakresie funkcjonowania serwisu. Pozostałe materiały mają jedynie charakter informacyjny.

4.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw